Załącznik nr 1 do zamówienia usługi Interra®Scan

Ogólne warunki świadczenia Usługi Interra®Scan

1. DEFINICJE POJĘĆ

Dla potrzeb zawartej Umowy poniższe wyrażenia mają następujące znaczenia:
„Usługa” – oznacza usługę o nazwie Interra®Scan, której przedmiotem jest przeprowadzenie analizy dotyczącej gospodarstwa rolnego w oparciu o zebrane dane. Na Usługę składa się:
(i) zebranie danych o gospodarstwie rolnym,
(ii) wykonanie skanu gleby i dodatkowo badanie referencyjnych prób gleby z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi i metod,
(iii) przeprowadzenie analizy zebranych danych i informacji,
(iv) przedstawienie Użytkownikowi Wyników, (v)nadanie Użytkownikowi dostępu do narzędzia internetowego (Produktu) oraz jego funkcji na ustalony
„Konto” oznacza konto Głównego Użytkownika, utworzone na dedykowanej platformie internetowej, w ramach którego może on tworzyć i nadawać dostępy Dalszym Użytkownikom.
„Treści” oznacza wymienione w tym punkcie, a także związane z nimi prawa własności intelektualnej: (i) Wyniki; (ii) projekt, właściwości, funkcje, nawigacja oraz wygląd i estetyka Produktu, oraz (iii) Informacje Zwrotne zgłaszane przez Użytkowników.
„Właściwość” oznacza funkcję Produktu dostępną na dedykowanej platformie internetowej.
„Informacje zwrotne” oznacza oceny, komentarze i opinie, sugerowane zmiany funkcjonalności Produktu zgłoszone przez Użytkowników.
„Wyniki” oznacza wytyczne wspomagające podejmowanie decyzji agrotechnicznych, zalecenia nakładów na gospodarstwo rolne, a także wszelkie inne wyniki uzyskiwane za pośrednictwem Produktu.
„Produkt” oznacza moduł internetowy, platformę, aplikację na smartfony lub inną usługę, w tym aplikacje mobilne do pozyskiwania i analizy danych o gospodarstwie rolnym, wspomagania decyzji o doborze produktów, zabiegów itp., które udostępniamy Użytkownikom. Produkt zawiera jedną lub więcej właściwości.
„Zamówienie Usługi” oznacza dokument potwierdzający zamówienie usługi, określający warunki korzystania przez użytkownika z Produktu lub dowolnej jego funkcji.
„Data Uruchomienia Usług”: oznacza datę rozpoczęcia Usługi wskazaną w Zamówieniu Usługi.
„Okres Subskrypcji”: oznacza okres podany w Zamówieniu, rozpoczynający się z Datą Uruchomienia Usługi i trwający aż do jej wygaśnięcia (5 lat) lub do momentu rozwiązania Umowy.
„Znaki Towarowe” oznacza znaki towarowe, usługowe oraz logotypy.
„Dane od Użytkownika” oznacza informacje oraz dane, które Użytkownik przekazuje, dostarcza, przechowuje lub w inny sposób udostępnia Syngenta za pośrednictwem Produktu lub innych kanałów. Należą do nich między innymi informacje o gospodarstwie rolnym, jego lokalizacji, mapy, punkty dostępu, granice, miejsca występowania zagrożeń na polu, itp.

2. INFORMACJE O NINIEJSZYCH WARUNKACH

Przed skorzystaniem z Usługi prosimy o dokładne zapoznanie się z następującymi dokumentami:
(i) niniejsze „Warunki”;
(ii) Wykaz pakietów dostępnych w ramach Usługi;
(iii) Zamówienie Usługi;
(iv) Informacja o ochronie prywatności („Informacja o ochronie prywatności”) – w tym dokumencie znaleźć można dodatkowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe jako ich administrator, a także o prawach przysługujących Użytkownikowi;
(v) Formularz podjęcia współpracy;
(vi) Oświadczenie o akceptacji faktur drogą elektroniczną.
Łącznie dokumenty te stanowią wiążącą prawnie umowę pomiędzy Syngenta a Użytkownikiem w zakresie korzystania z Usługi, zwaną dalej „Umową”.
Aby móc korzystać z Usługi, użytkownik musi (i) zapoznać się z treścią Umowy i zaakceptować ją, (ii) utworzyć lub posiadać Konto.

3. KIM JESTEŚMY

Używając terminu „my”, mamy na myśli Syngenta Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 22.264.000 zł, NIP 5222548445.

4. KIM JEST UŻYTKOWNIK

Użytkownikiem jest plantator, który zamierza korzystać z Usługi jako podmiot prowadzący i posiadający tytuł prawny do gospodarstwa rolnego działającego na terenie Polski (zwane łącznie „Terytorium”), w szczególności właściciel, najemca lub dzierżawca gospodarstwa rolnego.
Użytkownik może złożyć Zamówienie na skorzystanie z Usługi mailowo, pisząc na adres: interrascan.polska@syngenta.com lub telefonicznie, kontaktując się z jedynym z naszych przedstawicieli.
Nie oferujemy naszych Produktów konsumentom ani osobom prowadzącym jednoosobową działalności gospodarczą, dla których przedmiot umowy nie jest bezpośrednio związany z prowadzoną działalnością gospodarczą i dla których zawarcie umowy nie miałoby charakteru zawodowego. Nie oferujemy także naszych Produktów na podstawie Umowy podmiotom gospodarczym mającym siedzibę poza Terytorium. Zawierając Umowę, Użytkownik potwierdza, że występuje w imieniu spółki, jednoosobowej działalności gospodarczej bądź innego podmiotu gospodarczego z siedzibą na Terytorium („Podmiot Gospodarczy” użytkownika).
Jeżeli kontekst nie wskazuje inaczej, wyrażenie „Użytkownik” oznacza zarówno osobę, która utworzyła Konto w celu korzystania z Produktu, jak i Podmiot Gospodarczy, w imieniu którego Konto zostało utworzone.
Zwracamy uwagę, że Podmiot Gospodarczy będzie administratorem danych osobowych ujawnionych nam w ramach korzystania z Usługi – zob. pkt 17.

5. SUBSKRYPCJA I OPŁATY

Niniejsza Umowa zacznie obowiązywać w Dniu Uruchomienia Usługi i pozostanie w mocy przez Okres Subskrypcji aż do jej rozwiązania zgodnie z postanowieniami pkt 20.
Opłata za Produkty wnoszona jest zgodnie z postanowieniami Zamówienia Usługi.
Wszelkie płatności nie podlegają zwrotowi, chyba że nie jest możliwe dalsze świadczenie części Usługi. W takim przypadku może zostać uwzględniony częściowy zwrot opłat. Każdy taki przypadek zostanie poddany indywidualnej ocenie.

6. RODZAJE UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik, który jako pierwszy utworzy Konto w imieniu Podmiotu Gospodarczego, nosi nazwę „Głównego Użytkownika”. Główny Użytkownik musi być upoważnionym przedstawicielem Podmiotu Gospodarczego, posiadającym umocowanie do zawarcia Umowy w jego imieniu.
Produkt może obejmować Właściwość umożliwiającą Głównemu Użytkownikowi dodawanie do Konta dalszych użytkowników (jednego lub więcej) („Dalszy Użytkownik / Dalsi Użytkownicy”). Może to nastąpić na dwa sposoby:
(ii) poprzez udostępnienie danych na Koncie Głównego Użytkownika Dalszemu Użytkownikowi Produktu; i/lub
(ii) poprzez utworzenie Dalszych Użytkowników, którzy są przedstawicielami Podmiotu Gospodarczego Głównego Użytkownika, upoważnionymi do wykonywania określonych zadań w związku z Produktem.
Dalszy Użytkownik musi pamiętać, że Główny Użytkownik może ograniczyć możliwość korzystania przez niego z danych na Koncie Głównego Użytkownika.
Zarówno Główny Użytkownik, jak i Dalszy Użytkownik mają obowiązek przestrzegać warunków niniejszej Umowy.

7. ZMIANY W UMOWIE

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian w niniejszej Umowie, w tym w dowolnej jej części (w niniejszych Warunkach oraz w Zamówieniu Usługi, Opisie Pakietów dostępnych w ramach Usługi) w dowolnym czasie ze względu na wymogi techniczne lub przyczyny prawne, a także wtedy, gdy wprowadzimy nowe lub uaktualnione właściwości Produktu. Drobne zmiany to takie, które jedynie w niewielkim stopniu zmieniają równowagę wzajemnych zobowiązań umawiających się stron.
Jeżeli użytkownik nie wniesie sprzeciwu do takich zmian w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania stosownego powiadomienia na piśmie, uznaje się, że zaakceptował te zmiany. W przypadku zmian w Warunkach użytkownik ma także prawo rozwiązać Umowę, przekazując nam zawiadomienie w tym zakresie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: interrascan.polska@syngenta.com (pod rygorem nieważności). Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na nowe warunki, powinien zaprzestać korzystania z Produktu. Może to oznaczać, że dostęp do Produktu zostanie wówczas odebrany.
Syngenta ma prawo przenieść na dowolną osobę trzecią, w całości lub w części, dowolne z naszych praw lub obowiązków. Użytkownik nie ma prawa przenosić swoich praw i obowiązków na osobę trzecią, w całości lub w części, bez naszej pisemnej zgody.

8. W JAKI SPOSÓB DZIAŁA PRODUKT

Produkt wykorzystuje dane zebrane przez nasze jednostki poboru danych w wyniku skanowania gleby oraz dane z referencyjnych próbek gleby („Dane Nieprzetworzone”) w połączeniu z Danymi od Użytkownika (zdefiniowanym w pkt 1 powyżej), a następnie przetwarza je, wykorzystując ekstrapolację w połączeniu z danymi i analizami z innych źródeł, algorytmami oraz modelami statystycznymi, w celu wygenerowania Wyników.
Aby zapewnić odpowiednie gromadzenie Danych Nieprzetworzonych, Użytkownik ma obowiązek zapewnić odpowiedni dostęp do pól oraz pomoc zgodnie z treścią Zamówienia, a także zgodnie z ewentualnymi osobnymi uzgodnieniami. Użytkownik ma obowiązek zawiadomić nas o potencjalnych zagrożeniach występujących na polach i w ich otoczeniu, które mogą wystąpić w trakcie pobierania Danych Nieprzetworzonych, np. o obecności linii energetycznych, studni, rowów, niewybuchów itp. Użytkownik potwierdza, że możemy pobierać próbki gleby niezbędne do wygenerowania dla niego Wyników. Użytkownik potwierdza, że niektóre warunki poza naszą kontrolą (np. pogoda, wilgotny grunt itp.) mogą wpłynąć na możliwość odpowiedniego poboru Danych Nieprzetworzonych. W takich przypadkach pobór Danych Nieprzetworzonych może zostać przesunięty na inny termin. Jeżeli jednak niemożność pobrania Danych Nieprzetworzonych następuje w wyniku okoliczności po stronie Użytkownika, Użytkownik ma obowiązek zwrotu na naszą rzecz dodatkowych kosztów, które mogą z tego wynikać albo alternatywnie, stosownie do wyboru leżącego po stronie Syngenta, obszar, z którego nie może dojść do pobrania Danych Nieprzetworzonych nie będzie uwzględniony w wygenerowanych Wynikach. Wyniki są wykorzystywane do wspomagania podejmowania decyzji agrotechnicznych w oparciu o zgromadzone dane, które to decyzje podejmuje sam Użytkownik. Produkt oraz Wyniki nie powinny być wykorzystywane do żadnych innych celów. W każdym przypadku użytkownik odpowiada za wykorzystanie Wyniku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W Okresie Subskrypcji, w ramach Wyników albo my, albo dowolna osoba trzecia, na którą przeniesiemy takie prawo, może przekazywać wskazówki wspomagające podejmowanie decyzji agrotechnicznych, a także składać propozycje dotyczące rozwiązań komercyjnych oraz materiałów marketingowych.
UWAGA – Wyniki generowane przez Produkt zależą od pewnych czynników, nad którymi nie mamy kontroli:

  • Algorytmy – wskazówki wspomagające decyzje agrotechniczne generowane są na podstawie algorytmów o wysokim stopniu złożoności, które nie oddają szczególnych okoliczności każdego przypadku. W związku z tym jest niezwykle istotne, by Użytkownik dokonał profesjonalnej oceny bezpieczeństwa i odpowiedniości Wyników.
  • Dane od Użytkownika – jakość, dokładność i terminowe przekazywanie danych przez Użytkownika ma wpływ na Wyniki.
  • Dane podmiotów zewnętrznych – mimo tego, że dochowujemy staranności, by zapewnić jakość i dokładność danych otrzymanych od partnerów zewnętrznych, niektóre z danych, które są nam udostępniane, przekazywane są bez gwarancji, że są prawidłowe i wolne od błędów.
  • Rzeczywiste warunki fizyczne – Użytkownik może nie osiągnąć pożądanych rezultatów, które przewidują uzyskane Wyniki, ponieważ rzeczywiste warunki fizyczne, jak np. pogoda, mają charakter zmienny i mogą różnić się od warunków, w których badano sprzęt lub dla których opracowano algorytmy i modele statystyczne.
  • Pogoda – ze względu na charakterystykę prognozowania pogody prognozy dostarczane przez naszych partnerów w tym zakresie nie będą w pełni dokładne.
  • Indywidualne profile lub ustawienia, które Użytkownik podał w ramach Produktu, na przykład warstwy danych dostępne dla Użytkowników.

Ze względu na niemożliwe do kontroli okoliczności możliwe jest wystąpienie zakłóceń w działaniu i dostępności Produktu, co zostało szerzej opisane w punkcie 18. Nie możemy zapewnić, że w Produkcie lub w Wynikach nie wystąpią błędy oraz że będą one kompletne. Nie gwarantujemy, że skorzystanie z Usługi zapewni pożądane rezultaty rolnicze.
Decyzje agrotechniczne nie powinny być podejmowane wyłącznie na podstawie uzyskanych Wyników.
Wszelkie informacje zawarte w Produkcie, Wynikach lub wskazane w nich i dotyczące Syngenty oraz naszych produktów i usług z zakresu nasion i środków ochrony roślin, są przekazywane w ramach wspomagania decyzji agrotechnicznych na podstawie uzyskanych informacji. Aby uzyskać dodatkowe informacje lub złożyć zapytania dotyczące naszych produktów i usług z zakresu odmian nasion i środków ochrony roślin, prosimy o bezpośredni kontakt do właściwego przedstawiciela Syngenta (kontakt na stronie internetowej www.syngenta.pl).
W szczególności Użytkownik zgadza się, że ponosi odpowiedzialność za inspekcję pól, że ma obowiązek dokonać własnej oceny przy podejmowaniu decyzji o tym, czy stosować wskazówki w ramach wspomagania decyzji agrotechnicznych, a także Wyniki innego rodzaju, oraz że odpowiada za wdrożenie praktyk agrotechnicznych zgodnie z dobrą praktyką rolniczą, ,jak również obowiązującymi przepisami.
Do korzystania z Produktów niezbędne jest urządzenie z systemem operacyjnym Android, iOS lub Windows z aktualną wersją przeglądarki internetowej.
Użytkownika obowiązuje zakaz dodawania w Produkcie treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza nieprawdziwych danych.
Uwzględniając zawarte w niniejszych Warunkach ograniczenia i wyłączenia naszej odpowiedzialności, informujemy, że w przypadku zastrzeżeń co do dostępności, jakości lub działania Produktu, wykonania przez nas Usługi lub treści Wyników, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej, dostarczając ją na adres: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa lub mailowo: interrascan.polska@syngenta.com. Zalecamy, aby opis reklamacji zawierał: informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia wad, dane kontaktowe Użytkownika składającego reklamację. Powyższe wymogi są jedynie zaleceniem i nie wpływają na skuteczność złożonych reklamacji, jednak zastosowanie się do nich pomoże nam szybciej rozpoznać reklamację i skontaktować się z Użytkownikiem. Ustosunkujemy się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

9. ZMIANY W PRODUKTACH

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie drobnych zmian w Produkcie (łącznie z jego Właściwościami, treścią i funkcją) ze względu na wymogi techniczne lub przyczyny prawne, a także do migracji z platformy, na której Produkt jest oferowany. W takim przypadku możemy zwrócić się do Użytkownika o rejestrację i uzyskanie dostępu do innej platformy, by umożliwić mu dostęp do Wyników oraz danych. Sytuacja taka może wymagać wprowadzenia zmian do niniejszej Umowy, zgodnie z procedurą wskazaną powyżej. Poza przypadkami wskazanymi wprost w niniejszej Umowie, nie ponosimy wobec Użytkownika żadnej odpowiedzialności za ewentualne skutki zmian w Produktach lub niniejszej Umowie. W każdym przypadku w Okresie Subskrypcji Użytkownik może zażądać wypisu z Wyniku, zgłaszając taką potrzebę e-mailem do naszego zespołu obsługi klientów na adres: interrascan.polska@syngenta.com. Wypis zostanie dostarczony użytkownikowi w uporządkowanym, zwyczajowo stosowanym formacie do odczytu maszynowego, który umożliwia przeniesienie go na zewnętrzną platformę w celu dalszego przechowywania lub przetworzenia.

10. BEZPIECZEŃSTWO HASEŁ

Po złożeniu Zamówienia i zawarciu Umowy, Użytkownik otrzyma drogą mailową potwierdzenie złożenia zamówienia Usługi oraz szczegółowe warunki płatności za Usługę. Następnie Użytkownik otrzyma wiadomość mailową zawierającą login Użytkownika i link do Produktu. Użytkownik otrzyma od nas również hasło do logowania – zostanie wysłane poprzez wiadomość SMS, na podany przez Użytkownika numer telefonu. Ze względów bezpieczeństwa obowiązkiem Użytkownika jest dokonanie zmiany hasła do Konta przy pierwszym logowaniu. W przypadku ustalenia przez Użytkownika nowego hasła, należy dobrać silne hasło, które nie jest używane do innych kont, nie udostępniać go innym osobom ani nie umożliwiać im dostępu do Konta. Jeżeli Użytkownik zapomni hasła, można je ustawić na nowo.

11. PRAWA WŁASNOŚCI I LICENCJA

Produkt zawiera Znaki Towarowe oraz Treści, które z wyjątkiem Wyników, są naszą własnością, naszych licencjodawców bądź innych podmiotów zewnętrznych i które podlegają ochronie jako prawa własności intelektualnej i inne prawa. Poza przypadkami podanymi poniżej Użytkownik nie może powielać, wyświetlać ani korzystać z dowolnego Znaku Towarowego.

12. OGRANICZONA GWARANCJA

Gwarantujemy, że w przypadku prawidłowego stosowania zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz innymi instrukcjami podanymi w ramach Produktu lub osobno, Produkty będą w zasadniczym stopniu funkcjonować zgodnie z treścią Umowy.

13. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA WOBEC NAS

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że:
(ii) Dane od Użytkownika (których definicja jest podana w pkt 1) zostały uzyskane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i pozostają z nimi w zgodności, że posiada prawo do wprowadzenia lub załadowania Danych od Użytkownika do Produktu, a także że udziela licencji opisanej poniżej w pkt 14;
(ii) Jeżeli Dane od Użytkownika zawierają dane osobowe innej osoby (na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, dane geolokalizacyjne urządzenia, obrazy), Użytkownik (jako odpowiedni Podmiot Gospodarczy) posiada ważną podstawę prawną, na podstawie obowiązujących przepisów ochrony danych, do przetwarzania tych danych osobowych, a także będzie przestrzegał wszelkich obowiązków administratora tych danych (zob. pkt 17), w tym w zakresie transparentności;
(iii) Dane od Użytkownika nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich, ich prawa do prywatności oraz innych praw, a my nie będziemy zmuszeni uzyskać w tym zakresie licencji od osób trzecich ani płacić na ich rzecz tantiem; oraz
(iv) Użytkownik zapewni przez cały czas aktualność informacji na Koncie (w tym danych Podmiotu Gospodarczego oraz szczegółów dotyczących upoważnionych Głównych i Dalszych Użytkowników).

14. WŁASNOŚĆ WYNIKÓW I UDZIELENIE LICENCJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Jeżeli Użytkownik należycie realizuje swoje obowiązki na podstawie niniejszej Umowy, jest właścicielem Wyników i może z nich korzystać z uwzględnieniem ograniczeń podanych w pkt 11.
Użytkownik niniejszym udziela nam niewyłącznego, nieograniczonego terytorialnie, podlegającego przeniesieniu, niewiążącego się z opłatami, podlegającego dalszemu przekazywaniu, nieograniczonego czasowo prawa do korzystania z Wyników oraz Danych od Użytkownika w celu usprawnienia Produktu, opracowania nowych produktów, do analizy danych, badań i rozwoju, a także innych prawnie uzasadnionych celów.
W odniesieniu do części Wyników oraz Danych od Użytkownika, które mogą być chronione jako utwór chroniony prawem autorskim, licencja obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w momencie zawarcia niniejszej Umowy, w tym m.in. następujące pola eksploatacji: (i) używanie Wyników oraz Danych od Użytkownika w ramach naszej działalności biznesowej (ii) inne pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Ponadto licencja obejmuje: (i) zgodę na nieodpłatne wykonywanie przez nas prawa zależnego do Wyników oraz Danych od Użytkownika, tj. prawo do tworzenia utworów pochodnych od nich, prawo do wyrażania zgody na tworzenie, rozporządzanie i korzystanie z utworów pochodnych, w tym prawo do tłumaczenia ich na języki obce oraz do korzystania z nich w związku z innymi badaniami; (ii) zgodę Użytkownika na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji Wyników oraz Danych od Użytkownika przez nas lub inny podmiot lub osobę fizyczną wskazaną przez nas; (iii) udzielone nam upoważnienie do wykonywania w imieniu autora praw osobistych autora oraz jednoczesne zobowiązanie do niewykonywania w imieniu autora praw osobistych autora.
Licencja na podstawie niniejszej klauzuli udzielana jest na czas nieokreślony bez prawa do jej wypowiedzenia. W najszerszym możliwym zakresie, na jaki pozwalają obowiązujące przepisy prawa, Użytkownik zrzeka się prawa do wypowiedzenia, odwołania, wycofania lub zakończenia w jakikolwiek inny sposób licencji oraz wszystkich zgód i upoważnień w niej zawartych. Jeśli z jakichkolwiek powodów wyłączenie i/lub zrzeczenie się prawa do wypowiedzenia, odwołania, wycofania lub zakończenia w jakikolwiek inny sposób licencji i/lub zgód i upoważnień zawartych w niniejszym dokumencie zostanie uznane przez właściwy sąd za nieskuteczne i/lub nieważne, w części lub w całości, licencja i wszystkie zgody i upoważnienia zawarte w niniejszym dokumencie zostaną uznane za udzielone na okres 5 lat, po którym zostaną przekształcone w stosunek prawny na czas nieokreślony z 5-letnim okresem wypowiedzenia obowiązującym na koniec danego roku kalendarzowego.
Niniejszy ust. 14 zachowuje swoją ważność także po wypowiedzeniu, odstąpieniu i każdym innym rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku prawnego wynikającego z Umowy.

15. KORZYSTANIE PRZEZ NAS Z DANYCH ZANONIMIZOWANYCH

W zakresie, w jakim Wyniki oraz Dane od Użytkownika zawierają dane osobowe, będziemy korzystać z nich zgodnie z treścią Informacji o ochronie prywatności oraz treścią pkt 17. Niezależnie od powyższego Użytkownik potwierdza, że mamy prawo agregować bądź w inny sposób anonimizować dane osobowe zawarte w Wynikach i Danych od Użytkownika w sposób, który sprawia, że nie stanowią już danych osobowych („Dane Zanonimizowane”), oraz że korzystanie przez nas z Danych Zanonimizowanych nie podlega ograniczeniom podanym w Informacji o ochronie prywatności.

16. OGRANICZENIA STOSOWANIA PRODUKTU PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zgadza się przestrzegać obowiązujących przepisów przy stosowaniu Produktu. Użytkownik zgadza się nie korzystać ze zautomatyzowanego systemu w celu uzyskania dostępu do Produktu, nie umożliwiać jakimkolwiek osobom nieautoryzowanego dostępu do Produktu, ani nie zmieniać funkcji lub dostępności Produktu. Użytkownik zgadza się nie dekompilować, nie dokonywać kompilacji wstecznej, demontażu, nie stosować zabiegów inżynierii wstecznej ani w inny sposób redukować całości lub części Produktu bądź jego Treści do postaci możliwej do odczytania przez człowieka, a także nie usiłować uzyskać kodu źródłowego ani opracowywać dzieł pochodnych.

17. WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH I POWIERZENIE PRZETWARZANIA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie dane osobowe zawarte w Danych od Użytkownika, z których korzystamy w celu wygenerowania Wyników, przetwarzamy jako podmiot przetwarzający w imieniu Użytkownika (jako Podmiotu Gospodarczego), będącego administratorem tych danych, a niniejsze postanowienia stanowią wiążącą umowę powierzenia przetwarzania danych zawartą zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).
Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Użytkownika jest dostarczenie nam Danych od Użytkownika, aby umożliwić nam świadczenie Usługi zgodnie z niniejszymi Warunkami. Powierzeniem objęte są dane następujących kategorii osób: Użytkownicy, przedstawiciele Użytkowników, przedstawiciele Podmiotu gospodarczego. Użytkownik powierza nam wszelkie dane osobowe, które nam przekaże, w szczególności dane o Terytorium, które mają nam posłużyć do świadczenia Usługi, w tym do opracowania Wyników. Powierzenie przetwarzania danych będzie trwało aż do zakończenia świadczenia przez nas Usługi na rzecz Użytkownika, tj. aż do zakończenia Okresu Subskrypcji i zamknięcia Konta. W terminie 30 dni po zakończeniu powierzenia zwrócimy Użytkownikowi powierzone dane lub usuniemy wszystkie ich kopie, wedle wyboru Użytkownika, chyba że prawo polskie lub prawo Unii Europejskiej będzie nakazywało ich dalsze przetwarzanie. Brak wskazań Użytkownika w tym zakresie potraktujemy jako zgodę Użytkownika na usunięcie danych po zakończeniu powierzenia.
W związku z powierzeniem nam danych osobowych przez Użytkownika, spoczywa na nas szereg obowiązków, które postaramy się wypełniać z najwyższą starannością. Będziemy przetwarzać powierzone nam dane wyłącznie na polecenie Użytkownika, a takim poleceniem jest złożenie Zamówienia Usługi. Zamówienie nie może być bowiem zrealizowane bez powierzenia nam danych.
Zapewniamy, że dostęp do powierzonych nam danych będą miały jedynie osoby upoważnione przez nas do przetwarzania danych, które zostały przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania danych w poufności.
W swojej działalności wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 32 RODO i które mają na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych. Regularnie weryfikujemy nasze procedury, wzmacniamy zabezpieczenia techniczne i systemowe, prowadzimy analizę ryzyka związanego z przetwarzaniem danych i dbamy o stałe podnoszenie świadomości naszego personelu. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od nas informacji na temat sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe. Użytkownik może również żądać przeprowadzenia audytu w tym zakresie. Użytkownik potwierdza, że jego prawo do audytu będzie w pierwszej kolejności realizowane poprzez zapoznanie się z raportem z audytu wewnętrznego. Jeżeli raport ten nie rozwieje wątpliwości Użytkownika, wówczas Użytkownik ma prawo na własny koszt przeprowadzić maksymalnie jeden audyt (samodzielnie lub poprzez audytora, któremu powierzył to zadanie) w ciągu roku kalendarzowego. Taki audyt musi być zapowiedziany z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Odbywać się będzie w obecności naszych przedstawicieli, a jego celem powinna być weryfikacja sposobu przetwarzania przez nas danych powierzonych przez Użytkownika.
Jeżeli w związku z powierzeniem nam danych Użytkownik otrzyma od osób, których dane dotyczą, jakiekolwiek żądania dotyczące danych osobowych, w miarę swoich możliwości będziemy wspierać Użytkownika w odpowiedzi na to żądanie. Jesteśmy otwarci, aby udzielać Użytkownikowi informacji na temat sposobu, w jaki przetwarzamy powierzone nam dane. Będziemy również wspierać Użytkownika w wywiązywaniu się z obowiązków, o których mowa w art. 32-36 RODO, tj. w szczególności w zakresie wykonywania oceny skutków dla ochrony danych i uprzednich konsultacji. W przypadku, gdy dojdzie do naruszenia dotyczącego powierzonych nam danych, zapewniamy, że w miarę swoich możliwości wspomożemy Użytkownika w zgłoszeniu naruszenia do organu nadzorczego oraz w zawiadomieniu osób, których dane dotyczą, o naruszeniu.
Użytkownik wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez nas z dalszych podmiotów przetwarzających, pod warunkiem, że ich ustanowienie będzie zgodne z postanowieniami art. 28 ust. 4 RODO. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od nas informacji na temat dalszych podmiotów przetwarzających, a naszym obowiązkiem jest poinformować Użytkowników o wszelkich zamierzonych zmianach w tym zakresie.
Użytkownik jako administrator danych potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, co obejmuje obowiązek przekazania informacji o ochronie prywatności osobom, których dane osobowe są przetwarzane w kontekście generowania Wyników i świadczenia Usługi.
Użytkownik ponadto przyjmuje do wiadomości, że powyższe zobowiązania dotyczą danych osobowych, które przetwarzamy jako podmiot przetwarzający w jego imieniu, i nie dotyczą danych osobowych, które przetwarzamy do własnych celów jako administrator danych. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych w charakterze ich administratora podane są w naszej Informacji o ochronie prywatności.

18. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Produkt i jego Treść są przekazywane w istniejącej formie i w miarę ich dostępności.
Nie gwarantujemy, że Produkty będą zawsze dostępne. Będziemy starać się minimalizować zakłócenia i informować Użytkownika z wyprzedzeniem o planowanych wyłączeniach dostępności.
W maksymalnym zakresie dozwolonym obowiązującym prawem i z wyłączeniem sytuacji wskazanych wprost w niniejszej Umowie Syngenta oraz nasi usługodawcy oraz licencjodawcy nie udzielamy gwarancji ani nie składamy zapewnień dowolnego rodzaju, w tym w zakresie (a) jakichkolwiek gwarancji zdatności do sprzedaży, przydatności do określonego zastosowania, tytułu własności i braku naruszeń ze strony Produktu i jego Treści; (b) jakichkolwiek gwarancji dotyczących opóźnień, przerw, błędów lub braków w działaniu Produktu lub dowolnej jego części; (c) jakichkolwiek gwarancji dotyczących przekazywania lub dostarczania Produktu lub jego dostępności w określonym czasie i miejscu; (d) jakichkolwiek gwarancji, że Dane od Użytkownika będą dostępne – Użytkownik musi zachować ich kopie i nie używać Produktu jako głównego miejsca ich przechowywania; (e) jakichkolwiek gwarancji dotyczących bezpieczeństwa Produktu oraz tego, że Treści są wolne od wirusów, złośliwego oprogramowania lub innego rodzaju kodu o cechach infekujących lub niszczących, oraz (f) jakichkolwiek gwarancji dotyczących użytkowania, ważności, dokładności, aktualności, kompletności, odpowiedniości i niezawodności Produktu oraz Treści.
Nasze Produkty mogą zawierać hiperłącza do serwisów internetowych, których nie obsługuje firma Syngenta lub spółki z jej grupy kapitałowej. Te hiperłącza są przekazywane wyłącznie w celu zapoznania się z treścią takich serwisów oraz dla wygody, a ich przekazanie nie oznacza, że autoryzujemy materiały w serwisach zewnętrznych, czy też że jesteśmy powiązani z podmiotami prowadzącymi takie serwisy. Firma Syngenta nie kontroluje takich serwisów i nie odpowiada za ich treść. Dostęp do takich serwisów i korzystanie z nich ma miejsce na wyłączne ryzyko użytkownika.
Syngenta nie odpowiada za opóźnienie w przedstawieniu Wyników, jeżeli jego przyczyny leżą po stronie laboratorium analizującego Dane Nieprzetworzone.

19. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik korzysta z Produktu oraz jego Treści na swoje wyłączne ryzyko. W maksymalnym zakresie dozwolonym obowiązującym prawem my oraz nasi usługodawcy i licencjodawcy nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika (zarówno umownej, z tytułu zaniedbania, deliktowej, bezwzględnej, z tytułu naruszenia obowiązku ustawowego, jak i innego rodzaju) za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe w wyniku lub w związku z (a) dostępem Użytkownika, jego korzystaniem lub niemożnością korzystania z Produktu lub jego Treści, bądź z poleganiem na Treściach; (b) ewentualnymi błędami lub brakami w Treściach, lub (c) przekazanymi przez Użytkownika informacjami na Koncie, które są nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności dotyczy szkód i strat dowolnego typu, zarówno pośrednich, jak i bezpośrednich, dotyczących zakłóceń w działalności gospodarczej, utraty lub uszkodzenia danych, plonów lub utraty wartości firmy, a także utraty przychodów lub zysków, także w sytuacji, gdy wiedzieliśmy lub powinniśmy byli wiedzieć o możliwości powstania takich strat.
Z wyłączeniem strat i szkód, o których mowa powyżej (za które nie ponosimy odpowiedzialności), łączny limit odpowiedzialności firmy Syngenta oraz jej usługodawców i licencjodawców to maksymalnie pięćset złotych (500 zł.
Treść niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za (i) oszustwo lub wprowadzenie w błąd noszące znamiona oszustwa z naszej strony; (ii) śmierć lub uszczerbek na zdrowiu spowodowany zaniedbaniem z naszej strony; lub (iii) innego rodzaju odpowiedzialności, której nie możemy wyłączyć ani ograniczyć, a także odpowiedzialności wynikającej z obowiązujących przepisów.

20. ROZWIĄZANIE UMOWY

Bez uszczerbku dla dostępnych nam praw i środków ochrony prawnej możemy rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, przekazując Użytkownikowi wypowiedzenie na piśmie, jeżeli (i) użytkownik nie uiści jakichkolwiek kwot należnych na podstawie niniejszej Umowy w terminie wskazanym w Zamówieniu; (ii) Użytkownik naruszył dowolny z jego obowiązków na podstawie niniejszej Umowy i nie naprawił takiego naruszenia w terminie czternastu (14) dni od otrzymania naszego zawiadomienia w tym zakresie; (iii) Użytkownik zawiesił, zaprzestał lub przewiduje możliwość zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia całości lub istotnej części swojej działalności, lub (iv) wobec Użytkownika wszczęto postępowanie upadłościowe, a także postępowanie likwidacyjne lub postępowanie mające wyłonić zarządcę lub nadzorcę sądowego.
W momencie rozwiązania niniejszej Umowy z dowolnej przyczyny, możemy wyłączyć dostęp Użytkownika do Produktu. Rozwiązanie niniejszej Umowy nie wpływa na licencję udzieloną w art. 14 niniejszej Umowy, w tym nie powoduje jej odwołania, a licencja taka będzie w dalszym ciągu obowiązywać. Rozwiązanie Umowy nie wpływa także na prawa nabyte każdej z jej stron.

21. PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa polskiego z wyłączeniem jego norm kolizyjnych, a wyłączną właściwość w zakresie jakichkolwiek roszczeń związanych z niniejszą Umową posiadają sądy powszechny w Polsce.