Załącznik nr 3 do zamówienia usługi INTERRA®Scan

Informacja o ochronie prywatności i przetwarzaniu danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do treści niniejszej Informacji o ochronie prywatności wraz z wprowadzeniem nowych Produktów lub ich uaktualnionych wersji. Jeżeli tak się stanie, przed skorzystaniem po raz pierwszy z aktualnej wersji Produktów lub z nowych Produktów poprosimy Panią/Pana jako Użytkownika o potwierdzenie zapoznania się z treścią uaktualnionej Informacji o ochronie prywatności i jej zrozumienia.

W niniejszej Informacji o ochronie prywatności stosujemy określone zdefiniowane pojęcia (pisane wielką literą). Te pojęcia posiadają znaczenia nadane im w Warunkach, które stanowią część Umowy, której przedmiotem jest skorzystanie z Usługi Interra®Scan.

A. informacja dla Użytkowników (Podmiotów Gospodarczych, Plantatorów), którzy zawarli z Syngenta Polska sp. z o.o. umowę w przedmiocie korzystania z usługi Interra®Scan

1. Wprowadzenie

Administrator danych. Administratorem danych jest spółka Syngenta Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 22.264.000 zł, NIP 5222548445, zwana dalej “Syngenta” albo „my” (we wszystkich formach gramatycznych).

Dane kontaktowe. Użytkownik może skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: dataprivacy.pl@syngenta.com,mailto: pod numerem telefonu 22 326 06 01, a także za pośrednictwem poczty, kierując pismo na adres siedziby Syngenta podany powyżej.

Zakres. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności dotyczy danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi. Dane osobowe to dane dotyczące Użytkownika, niezależnie od tego, czy Użytkownik jest osobą zidentyfikowaną, czy też możliwą do zidentyfikowania. Usługa oferowana jest wyłącznie klientom biznesowym na warunkach przewidzianych naszą Umową.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością skorzystania z Usługi.

Nie będziemy stosować zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

2. Przetwarzanie danych osobowych:

Syngenta jest administratorem danych Użytkownika w przypadku, gdy gromadzi i wykorzystuje dane osobowe Użytkownika do swoich własnych celów, zgodnie z treścią poniższej tabeli. W przypadku innych czynności przetwarzania danych administratorem danych jest Podmiot Gospodarczy, a Syngenta jest podmiotem przetwarzającym, któremu Podmiot Gospodarczy powierzył przetwarzanie danych osobowych.

W ramach Produktu może na przykład istnieć możliwość podania informacji o lokalizacji Użytkownika, obserwacji z pola lub załadowania zdjęć. Korzystamy z tych informacji w charakterze podmiotu przetwarzającego po to, by zrealizować usługę oferowaną w ramach Produktu oraz by wygenerować dla Podmiotu Gospodarczego Wyniki.

 Działania Syngenta jako administratora danych

 Rodzaj danych osobowych
 Cele
 Podstawy prawne
 Imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa działalności gospodarczej oraz opis Użytkownika, adres działalności gospodarczej, adres wykonania Usługi, numer telefonu, hasło do Konta Użytkownika, NIP, numer rachunku bankowego, IBAN, dane do przelewu, wysokość wynagrodzenia, nr faktury, data wystawienia faktury, termin płatności, dochodzone roszczenia, dane związane ze świadczoną Usługą.  Korzystamy z tych danych osobowych, aby zarejestrować i skonfigurować konto użytkownika oraz by świadczyć Usługę, w tym by realizować cele rozliczeniowe i obowiązki wynikające z przepisów, zwłaszcza podatkowych.  

W zakresie przetwarzania danych w celu realizacji zawartej umowy, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

W zakresie realizacji obowiązków ustawowych, zwłaszcza podatkowych związanych z realizacją Usługi podstawą prawna jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 Imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa działalności gospodarczej oraz opis Użytkownika, adres działalności gospodarczej, numer telefonu.   Korzystamy z tych danych osobowych, by komunikować się z Użytkownikiem przez e-mail, SMS lub poprzez powiadomienia w aplikacji dotyczące aktualizacji Produktu, a także powiadomienia dotyczące istotnych funkcji usług.  Nasz prawnie uzasadniony interes w informowaniu Użytkownika o sprawach, które dotyczą korzystania przez niego z Usług i Produktu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 Imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa działalności gospodarczej oraz opis Użytkownika, adres działalności gospodarczej, numer telefonu, hasło do Konta Użytkownika.  Korzystamy z tych danych osobowych, aby zapewniać pomoc techniczną i obsługę klienta.  W zakresie przetwarzania danych w celu realizacji zawartej umowy, a konkretnie odpowiadanie na pytania i rozwiązywanie problemów, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  
 Imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa działalności gospodarczej oraz opis Użytkownika, adres działalności gospodarczej, numer telefonu.  Korzystamy z tych danych osobowych do przesyłania ankiet dotyczących zadowolenia Użytkownika oraz po to, by zwracać się do Użytkownika z prośbą o wyrażenie opinii na temat Produktu.   Nasz prawnie uzasadniony interes w ulepszeniu produktów dla Użytkownika i przyszłych Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 Jeżeli Użytkownik korzysta z usługi online w związku z Produktem, gromadzone będą następujące dane: rodzaj komputera (Windows lub Macintosh), nazwa i wersja systemu operacyjnego, język, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, a także nazwa i wersja usług online, z których korzysta Użytkownik, adres IP, odwiedzone strony, czas spędzony na stronach, dostępność Użytkownika w Produkcie.  Korzystamy z tych informacji w celach administracyjnych, by dostarczać Użytkownikom Produkt, by zapewnić jego prawidłowe działanie i go ulepszać, do obliczania poziomu korzystania, do wspomagania diagnostyki problemów z serwerem, do celów statystycznych dotyczących korzystania z usług online oraz na potrzeby bezpieczeństwa.   Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO ) w: (i) poznaniu, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych usług online, dzięki czemu możemy je usprawniać; oraz (ii) rozpoznaniu i zwalczaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa naszych usług online oraz Użytkowników. 
 Informacje kontaktowe, a także informacje o tym, jak Użytkownik korzysta z Produktu.    Dane dotyczące profilowania i dane marketingowe – będziemy przetwarzać te dane (a także inne informacje przekazane Syngenta przez Użytkownika w ramach korzystania z produktów lub usług Syngenta) w celu poznania, w jaki sposób Użytkownik korzystał z Usługi oraz jakie są jego potrzeby rolnicze. Wówczas możemy skontaktować się z Użytkownikiem i podać informacje o innych produktach i usługach Syngenta, które w naszej ocenie mogą zainteresować Podmiot Gospodarczy. W zakresie, w jakim wymagają tego obowiązujące przepisy, uzyskamy zgodę Użytkownika do celów marketingowych. Niezależnie od tego, czy jest wymagana, użytkownik może zrezygnować z marketingu bezpośredniego, kontaktując się z Syngenta w sposób podany poniżej, albo użyć łącza do rezygnacji z subskrypcji wiadomości podanego w e-mailach od nas.  

Nasz prawnie uzasadniony interes w prowadzeniu marketingu naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

W zakresie kontaktów marketingowych (SMS-owych, telefonicznych, e-mailowych): art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne i art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

 Nazwa, adres e-mail oraz identyfikatory urządzenia (rodzaj komputera (Windows lub Macintosh), nazwa i wersja systemu operacyjnego, język, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, a także nazwa i wersja usług online, z których korzysta Użytkownik, adres IP, odwiedzone strony, czas spędzony na stronach).   

Syngenta korzysta z plików cookie oraz innych podobnych technologii do gromadzenia informacji oraz wspomagania określonych właściwości naszego Produktu. 

Syngenta korzysta z tych informacji, by dostarczać Użytkownikom Produkt, na potrzeby konserwacji, by zapewnić prawidłowe działanie Produktu, do obliczania poziomu korzystania, do celów statystycznych dotyczących korzystania z naszego Produktu oraz usług online w celu poprawy ich funkcjonalności, do wspomagania diagnostyki problemów z serwerem, do poznania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Produktów, do odpowiedzi na pytania dotyczące korzystania z nich oraz do celów bezpieczeństwa. 

 Podstawą prawną czynności przetwarzania dotyczących niezbędnych plików cookie jest nasz prawnie uzasadniony interes w dostarczaniu Produktu Użytkownikom (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

3. W jaki sposób Syngenta udostępnia dane osobowe?

Udostępniamy dane osobowe podmiotom i organizacjom, które współpracują z Syngenta w zakresie podanym powyżej. Te podmioty zewnętrzne są związane umowami, na mocy których mają obowiązek korzystać z udostępnianych im przez nas danych osobowych wyłącznie do celów, które wskazaliśmy, a także podejmować komercyjnie racjonalne środki ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika. Możemy również przekazywać dane poza Polskę oraz Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Zapewniamy odpowiednią ochronę danych osobowych, w tym poprzez zapewnienie, że państwo odbiorcy uznawane jest za gwarantujące odpowiedni poziom ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych, a jeżeli tak nie jest, poprzez zapewnienie, że funkcjonują odpowiednie zabezpieczenia, takie jak standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych. Dodatkowe informacje dotyczące standardowych klauzul umownych podane są pod poniższym adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.202…

Przekazywanie podmiotom zewnętrznym: Przekazujemy lub w inny sposób udostępniamy dane osobowe usługodawcom, którzy przetwarzają dane osobowe Użytkownika na podstawie naszych instrukcji, by wspomagać nas w realizowaniu Usług oraz by realizować cele podane w punkcie 2 powyżej. Do usługodawców tych należą między innymi:

 • podmioty zapewniające obsługę recepcyjną i administracyjną oraz świadczące usługi doradcze na rzecz Syngenta,
 • dostawcy poczty elektronicznej,
 • banki,
 • podmioty świadczące usługi księgowo-rachunkowe,
 • podmioty, którym dane są przekazywane w ramach działalności gospodarczej, na przykład podmiot, który inwestuje, nabywa lub zamierza nabyć akcje lub aktywa Syngenta, Podmiot Dominujący Syngenta, jeden z jego podmiotów zależnych lub jednej z naszych spółek (albo do doradców, kredytodawców lub rewidentów tej spółki), na przykład w wyniku sprzedaży, fuzji, reorganizacji lub likwidacji. Podstawą prawną przetwarzania danych tego rodzaju jest nasz prawnie uzasadniony interes w posiadaniu możliwości zbycia lub nabycia inwestycji w naszą działalność. Jeżeli takie przekazanie będzie miało miejsce, korzystanie z danych osobowych Użytkownika przez spółkę-nabywcę w dalszym ciągu będzie podlegać postanowieniom niniejszej Informacji o ochronie prywatności, z uwzględnieniem przekazanych Syngenta przez Użytkownika preferencji dotyczących prywatności,
 • podmioty, którym przekazujemy dane w celu zapewnienia zgodności z przepisami, postanowieniem sądu lub żądaniem organu regulacyjnego bądź wezwaniem sądowym. W przypadku obowiązków na podstawie przepisów polskich, UE lub przepisów jej państwa członkowskiego UE, podstawą prawną przetwarzania danych tego rodzaju jest konieczność wypełnienia prawnego obowiązku, któremu podlegamy jako administrator danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a w pozostałych przypadkach nasz prawnie uzasadniony interes w spełnianiu żądań organów publicznych. Przed ujawnieniem lub udostępnieniem danych osobowych organom publicznym w państwach trzecich uwzględnimy nasz obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony tych danych, z wyjątkiem przypadków, w których występuje odpowiednie odstępstwo,
 • podmioty świadczące usługi hostingowe, zwłaszcza Microsoft Corporation, Azure, który świadczy usługi hostingowe dla platformy, na której działają nasze Produkty,
 • H L H HUTCHINSON LTD, spółka utworzona i zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 00446633, z siedzibą pod adresem Weasenham Lane, Wisbech, Cambridgeshire, PE13 2RN, Wielka Brytania, która zapewnia świadczenie usług na naszą rzecz i tym samym na rzecz naszych klientów,
 • podmioty, którym dane są ujawniane w celu zapobieżenia ewentualnemu przestępstwu lub w celu przeprowadzenia dochodzenia w jego sprawie, np. w przypadku oszustwa lub kradzieży tożsamości (podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes w zapewnieniu sobie ochrony przed przestępstwem oraz egzekwowaniu lub obronie naszych praw, w egzekwowaniu lub stosowaniu naszych warunków korzystania online lub innych warunków regulujących stosunki umowne z Użytkownikiem lub jeżeli takie postępowanie jest w inny sposób zgodne z naszym prawnie uzasadnionym interesem, bądź by chronić nasze prawa lub majątek, albo prawa, majątek lub bezpieczeństwo naszych Użytkowników lub innych osób,
 • podmioty wewnątrz grupy kapitałowej Syngenta - nasz podmiot dominujący, tj. Syngenta Crop Protection AG, jest szwajcarską spółką kapitałową z siedzibą w Bazylei (Szwajcaria) („Podmiot Dominujący Syngenta”). Podmiot Dominujący Syngenta zawarł umowy o przekazywaniu danych wewnątrz grupy kapitałowej (IDTA) z wieloma swoimi podmiotami zależnymi (Sieć Syngenta DP), w tym z nami, w celu umożliwienia skutecznego przekazywania i przetwarzania danych osobowych. Korzystamy z serwerów internetowych, przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe w ramach Sieci Syngenta DP w państwach należących do EOG, a także w innych państwach, w tym w Szwajcarii oraz w USA.

4. W jaki sposób Użytkownik może wykonywać swoje prawa w związku z jego danymi osobowymi?

Staramy się zachowywać wysoki poziom transparentności w zakresie przetwarzanych przez nas danych. W odniesieniu do przetwarzania przez nas danych osobowych, opisanego w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, Użytkownik posiada następujące prawa:

 • Potwierdzenie, że Syngenta przetwarza jego dane osobowe, uzyskanie dostępu lub otrzymanie kopii jego danych osobowych;
 • Zażądanie od nas sprostowania lub uaktualnienia nieprawidłowych danych osobowych bądź uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • Zażądanie od nas usunięcia jego danych osobowych;
 • Ograniczenie przetwarzania przez nas jego danych osobowych;
 • Zażądanie od nas przekazania określonych danych osobowych Użytkownika bądź przekazanie ich lub zlecenie takiego przekazania do innego administratora danych (przenoszenie danych);
 • Sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkownika na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu, który powinien być uzasadniony szczególną sytuacją Użytkownika. Jeżeli uwzględnimy sprzeciw Użytkownika, wówczas, z zastrzeżeniem obowiązywania innych prawnie uzasadnionych interesów, na które możemy się powołać (np. w kontekście trwających lub planowanych przeciwko nam roszczeń prawnych), nie będziemy już mogli przetwarzać jego danych osobowych;
 • W zakresie, w jakim dane są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego – sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych. Sprzeciw ten nie musi być uzasadniony.

Niektóre prawa podlegają ograniczeniom, a ich dostępność może zależeć od podstawy prawnej, z której korzystamy, by przetwarzać dane osobowe Użytkownika (zob. pkt 2 powyżej). Ponadto możemy korzystać ze zwolnień przewidzianych prawem unijnym, prawem państwa członkowskiego UE, prawem Polski lub innymi przepisami, które umożliwiają nam odrzucenie żądania Użytkownika w całości lub w części. Poinformujemy Użytkownika o takiej sytuacji, odpowiadając na jego żądanie.

Jeżeli Użytkownik zamierza skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora znajdują się w pkt 1 niniejszej Informacji.

Odpowiemy na uzasadnione w rozsądnym stopniu żądanie tak szybko, jak to możliwe po jego weryfikacji.

5. Jak usunąć swoje Konto? Jak długo Syngenta przechowuje dane osobowe Użytkownika?

Z zastrzeżeniem poniższych postanowień zamierzamy przechowywać dane osobowe Użytkownika jedynie przez czas, w którym posiada on Konto. Syngenta usunie Konto Użytkownika, jeżeli nie będzie on korzystał z Produktów przez sześćdziesiąt miesięcy, jednak Syngenta będzie przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez 5 lat od opublikowania Wyników na platformie internetowej, chyba że przepisy wymagają dłuższego okresu przechowywania danych.

Użytkownik ma zagwarantowany dostęp do swoich danych przez Okres Subskrypcji podany w Warunkach Oferty Handlowej. Po tym czasie dostęp zostanie zamknięty, chyba że Użytkownik go przedłuży. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia jego Konta i danych osobowych w dowolnym czasie, jednakże zastrzegamy, że to żądanie zostanie rozpatrzone pozytywnie tylko w przypadku, gdy nie będą istniały inne podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Informujemy, że usunięcie Produktu z aplikacji internetowej nie powoduje automatycznego usunięcia Konta użytkownika. Konto pozostanie aktywne do czasu, gdy Użytkownik zażąda jego usunięcia e-mailem na adres interra.polska@syngenta.com lub do jego automatycznego usunięcia, o którym mowa powyżej. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień usunięcie Konta spowoduje usunięcie danych osobowych Użytkownika. Mimo to po usunięciu Konta możemy zachować niektóre dane.

Niektóre dane osobowe możemy przechowywać do celów dowodowych, w szczególności na potrzeby przygotowania się do sporów prawnych i reklamacji, po usunięciu Konta Użytkownika, przez maksymalny czas, w jakim jest to dozwolone i konieczne z uwzględnieniem okresu przedawnienia w państwie Użytkownika, w związku z czym okres, przez który przechowujemy dane, może być różny w zależności od okoliczności. W takich przypadkach nigdy jednak nie przetwarzamy danych osobowych w sposób aktywny w pierwotnym celu, a jedynie w celu podanym powyżej. Ponadto na tej podstawie ograniczymy dostęp do danych osobowych Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania tego rodzaju jest nasz prawnie uzasadniony interes w ustaleniu, dochodzeniu lub obronie naszych praw. Możemy także przechowywać dane osobowe Użytkownika po usunięciu jego Konta jeżeli jest to konieczne w celu spełnienia określonego obowiązku prawnego.

6. Pytania, wątpliwości i skargi dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

W przypadku pytań można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, korzystając z danych kontaktowych podanych w pkt 1 niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółowe informacje pod adresem https://uodo.gov.pl/pl).

B. informacja dla osób (Użytkowników) będących pracownikami i innego rodzaju przedstawicielami Podmiotów Gospodarczych, którzy zawarli z Syngenta Polska sp. z o.o. umowę w przedmiocie korzystania z usługi Interra®Scan

Drogi Kliencie!

Nawiązując z nami współpracę w zakresie świadczenia Usługi Interra®Scan powierzyłeś nam dane osobowe, które przetwarzasz jako administrator, a które są niezbędne do zrealizowania Usługi. W ramach tego powierzenia otrzymamy od Ciebie różnego rodzaju dane osobowe, w tym także dane dotyczące Twoich pracowników i innego rodzaju przedstawicieli, które będziemy przetwarzać w Twoim imieniu jako podmiot przetwarzający.

Jednakże w pewnym zakresie będziemy przetwarzać dane osobowe Twoich pracowników i przedstawicieli jako odrębny administrator. Dotyczy to w szczególności danych osób reprezentujących Podmiot Gospodarczy przy zawieraniu umowy, tj. np. danych zbieranych w celu zawarcia umowy dla celów administracyjnych. Zgodnie z art. 13 i 14 RODO, wobec tych osób również powinniśmy zrealizować obowiązek informacyjny. Prosimy Cię zatem o przekazanie poniższej informacji swoim pracownikom i innego rodzaju przedstawicielom, którzy będą Cię reprezentować i których dane osobowe uzyskamy w związku ze świadczeniem Usługi Interra®Scan na Twoją rzecz, tj. na rzecz Podmiotu Gospodarczego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest Syngenta Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 22 264 000 zł, NIP 522-254-84-45.

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: dataprivacy.pl@syngenta.com lub bezpośrednio ze Spółką pod numerem infolinii: 223260601.

Państwa dane zostały pozyskane przez Administratora od zatrudniającego Panią/Pana Podmiotu Gospodarczego, który zawarł z Administratorem umowę w przedmiocie świadczenia Usługi Interra®Scan. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (w szczególności imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail).

Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na:

 • zapewnieniu prawidłowego zawarcia i realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem a zatrudniającym Państwa Podmiotem gospodarczym w przedmiocie świadczenia Usługi Interra®Scan, w tym do realizacji celów administracyjnych, utrzymania kontaktów związanych z zawartą, umową, obsługi klienta i dochodzenia roszczeń – do czasu realizacji tych celów i prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 • marketingu bezpośrednim i budowaniu relacji handlowych i wizerunku – do czasu realizacji tych celów i prowadzenia działań marketingowych,
 • umożliwieniu Państwu korzystania z Produktów w charakterze Użytkownika, tj. do logowania na Konto utworzone na rzecz Podmiotu Gospodarczego oraz korzystania z Konta i funkcjonalności Produktu – do czasu realizacji tego prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności przez czas trwania Okresu Subskrypcji i istnienia Konta Użytkownika. Administrator usunie Konto Użytkownika, jeżeli nie będzie on korzystał z Produktów przez sześćdziesiąt miesięcy, jednak Administrator będzie przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez 5 lat od opublikowania Wyników na platformie internetowej, chyba że przepisy wymagają dłuższego okresu przechowywania danych.

Dane przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane nie dłużej, niż do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych, o którym mowa poniżej.

W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji marketingowych na temat produktów Administratora, oferowanych promocji, organizowanych wydarzeń promocyjnych, prowadzonych programów lojalnościowych i innych akcji marketingowych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Państwem – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Przekazujemy lub w inny sposób udostępniamy dane osobowe usługodawcom, którzy przetwarzają dane osobowe Użytkownika na podstawie naszych instrukcji, by wspomagać nas w realizowaniu Usług celów. Do usługodawców tych należą między innymi:

 • podmioty zapewniające obsługę recepcyjną i administracyjną oraz świadczące usługi doradcze na rzecz Administratora,
 • dostawcy poczty elektronicznej,
 • banki,
 • podmioty świadczące usługi księgowo-rachunkowe,
 • podmioty, którym dane są przekazywane w ramach działalności gospodarczej, na przykład podmiot, który inwestuje, nabywa lub zamierza nabyć akcje lub aktywa Administratora, Podmiot Dominujący Syngenta, jeden z jego podmiotów zależnych lub jednej z naszych spółek (albo do doradców, kredytodawców lub rewidentów tej spółki), na przykład w wyniku sprzedaży, fuzji, reorganizacji lub likwidacji. Podstawą prawną przetwarzania danych tego rodzaju jest prawnie uzasadniony interes Administratora w posiadaniu możliwości zbycia lub nabycia inwestycji w naszą działalność. Jeżeli takie przekazanie będzie miało miejsce, korzystanie z danych osobowych Użytkownika przez spółkę-nabywcę w dalszym ciągu będzie podlegać postanowieniom niniejszej Informacji o ochronie prywatności, z uwzględnieniem przekazanych Administratorowi przez Użytkownika preferencji dotyczących prywatności,
 • podmioty, którym przekazujemy dane w celu zapewnienia zgodności z przepisami, postanowieniem sądu lub żądaniem organu regulacyjnego bądź wezwaniem sądowym. W przypadku obowiązków na podstawie przepisów polskich, UE lub przepisów jej państwa członkowskiego UE, podstawą prawną przetwarzania danych tego rodzaju jest konieczność wypełnienia prawnego obowiązku, któremu podlegamy jako Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a w pozostałych przypadkach nasz prawnie uzasadniony interes w spełnianiu żądań organów publicznych. Przed ujawnieniem lub udostępnieniem danych osobowych organom publicznym w państwach trzecich uwzględnimy nasz obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony tych danych, z wyjątkiem przypadków, w których występuje odpowiednie odstępstwo,
 • podmioty świadczące usługi hostingowe, zwłaszcza Microsoft Corporation, Azure, który świadczy usługi hostingowe dla platformy, na której działają nasze Produkty,
 • H L H HUTCHINSON LTD, spółka utworzona i zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 00446633, z siedzibą pod adresem Weasenham Lane, Wisbech, Cambridgeshire, PE13 2RN, Wielka Brytania, która zapewnia świadczenie usług na naszą rzecz i tym samym na rzecz naszych klientów,
 • podmioty, którym dane są ujawniane w celu zapobieżenia ewentualnemu przestępstwu lub w celu przeprowadzenia dochodzenia w jego sprawie, np. w przypadku oszustwa lub kradzieży tożsamości (podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes w zapewnieniu sobie ochrony przed przestępstwem oraz egzekwowaniu lub obronie naszych praw, w egzekwowaniu lub stosowaniu naszych warunków korzystania online lub innych warunków regulujących stosunki umowne z Użytkownikiem lub jeżeli takie postępowanie jest w inny sposób zgodne z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, bądź by chronić prawa lub majątek Administratora, albo prawa, majątek lub bezpieczeństwo naszych Użytkowników lub innych osób,
 • podmioty wewnątrz grupy kapitałowej Syngenta - nasz podmiot dominujący, tj. Syngenta Crop Protection AG, jest szwajcarską spółką kapitałową z siedzibą w Bazylei (Szwajcaria) („Podmiot Dominujący Syngenta”). Podmiot Dominujący Syngenta zawarł umowy o przekazywaniu danych wewnątrz grupy kapitałowej (IDTA) z wieloma swoimi podmiotami zależnymi (Sieć Syngenta DP), w tym z nami, w celu umożliwienia skutecznego przekazywania i przetwarzania danych osobowych. Korzystamy z serwerów internetowych, przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe w ramach Sieci Syngenta DP w państwach należących do EOG, a także w innych państwach, w tym w Szwajcarii oraz w USA.

Administrator zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwa trzecie), w szczególności dostawcom usług IT oraz zintegrowanego outsourcingu. W takich przypadkach dane przekazywane są do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (np. Szwajcaria), a w przypadku braku jego stwierdzenia (np. Indie), zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych – należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE. W każdej chwili mają Państwo możliwość zasięgnięcia dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na wpływa na Państwa sytuację.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Przysługują Państwu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:

 1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
 2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.